Kennis /

What Grants Can Do geeft inzicht in nieuwe subsidieregelingen

verslag

What Grants Can Do (foto: Architectuurfonds)

— Het Stimuleringsfonds voor Architectuur zal vanaf 2013 uitgebreid worden met de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur. Bijeenkomst 'What Grants Can Do' gaf een vooruitblik op de nieuwe vorm van het fonds.

De middag op 18 januari 2012 in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger, georganiseerd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA), De Zwijger en de Federatie Dutch Creative Industries, gaf een overzicht hoe het nieuwe cultuurfonds in overgangsjaar 2012 vorm zal gaan krijgen. Ook werd vooruitgekeken naar de periode van 2013 tot en met 2016.

Op de website van het SfA is vanaf nu het aanvraagformulier voor de meerjarenregeling e-cultuur te downloaden.

Het volledige videoverslag van de middag is te bekijken via deze Livestream.

Nieuwe doelstellingen

Directeur van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) Janny Rodermond startte de middag met een uitgebreide presentatie over het fonds. Ze zette hierbij de subsidiemogelijkheden voor architectuur, vormgeving mode en e-cultuur uiteen: 'Binnen de kaders van het cultuurbeleid voor 2013 - 2016 introduceert het SfA een subsidieregeling voor tweejarige programma’s, gericht op architectuur, vormgeving en e-cultuur.'

Deze nieuwe subsidieregeling past bij de nieuwe doelstellingen van het fonds, Rodermond: 'Met ingang van 2013 heeft het SfA tot doel om de kwaliteit van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, vormgeving en e-cultuur te bevorderen. Ook het stimuleren van innovatie, ondernemerschap en R&D hoort hierbij.

Daarnaast is het een kerntaak van het SfA om de publieke belangstelling voor deze sectoren te verhogen en participatie te bevorderen. Het versterken van de internationale positie van deze sectoren, maakt ook deel uit van het takenpakket.

Het budget van het SfA in 2012 is 4 miljoen euro, Rodermond: 'In 2012 ondersteunt het SfA culturele, (inter)nationale projecten gericht op architectuur en vormgeving. Het SfA voert verschillende subsidieregelingen uit die gericht zijn op het verhogen van een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening van de ontwerpende disciplines, en het vergroten van de belangstelling voor architectuur, vormgeving, stedenbouw, games, landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en videoclips.'

Deelregelingen

Vanaf 2010 heeft de kerntaak Ontwerpend Onderzoek voor het fonds een prioriteit. Het resultaat hiervan is dat ontwerpende disciplines kans krijgen om de positie van ontwerp in de dagelijkse praktijk te versterken. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend bij de deelregeling Onderzoek en Ontwerp.

4171
DAF Architecten: Aanvraag Ontwerpend Onderzoek SfA voor Interactieve AR tool voor de gelaagde stad.

Ook beschikt het fonds over een deelregeling voor internationale projecten, een deelregeling voor jaarprogramma’s van architectuur- en debatcentra en de deelregeling stedenbouw.

Overgangsjaar

Voor het SfA is 2012 een overgangsjaar waarin het huidige fonds zal veranderen in een nieuw type cultuurfonds, Rodermond: 'Essentieel hierbij is de positionering van de fondsactiviteiten in het spanningsveld tussen cultuur, economie en maatschappij. Een grote nadruk ligt op onderzoek en innovatie, waarbij maatschappelijke vraagstukken inhoudelijk sturing geven. De omvorming van het SfA tot een breed fonds voor ontwerpers zal tot uitdrukking komen in een naamsverandering in de loop van het jaar.'

Met ingang van 1 januari 2012 neemt het SfA regelingen betreffende de sectoren Vormgeving, Games, Video en Bouwkunst over van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB. Bovendien zal het fonds een verdere uitbreiding met de e-cultuursector voorbereiden.

Enkele andere feiten over de verschillende regelingen op een rij:

  • Alle subsidies zullen per 2013 projectsubsidies worden (dus geen structurelesubsidies meer).
  • Het budget van het nieuwe fonds (voor de Creatieve Industrie) heeft, volgens het beleidskader van het ministerie van OC&W, een totaalbudget van 11,3 miljoen Euro (voor architectuur, vormgeving en e-cultuur).
  • Via het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zal de regeling Innovatiefonds MKB+ gaan lopen. Voor deze regeling is tot 2015 8 miljoen gereserveerd voor investeerders in sectoren van de creatieve industrie, zoals architectuur, mode, design, gaming en nieuwe media.
  • Op Prinsjesdag 2012 zal het budget voor 2013 - 2016 bekend worden gemaakt.
  • Internationaliseringsubsidies binnen fondsen worden versterkt voor de periode 2013 - 2016.

Bestaande regelingen

Bonnie Dunmanaw, medewerker bijzondere projecten SfA, en Anne Hoogewoning (SfA) presenteerden kort de regelingen voor de overgangsperiode 2012 - 2013. Bestaande regelingen zullen doorlopen, inclusief flankerende programma's.

Er worden vijf nieuwe deelregelingen geïntroduceerd op het gebied van talentontwikkeling vormgeving en architectuur, (internationale) vormgeving, games en video. Meer informatie over deze deelregelingen is beschikbaar op de website van het Architectuurfonds.

4172
Ibb and Obb is een van de games die gesubsidieerd is door het Gamefonds.

Het fonds zal in het overgangsjaar een verdere uitbreiding met de e-cultuursector voorbereiden. De e-cultuursector heeft momenteel geen eigen thuisbasis bij een van de cultuurfondsen, de regelingen waren voorheen verdeeld over verschillende fondsen. Bestaande relevante deelregelingen voor e-cultuur zoals het Gamefonds en het TAX videoclipfonds zijn al overgenomen door het SfA en worden beide in samenwerking met het Mediafonds uitgevoerd.

Vooruitlopend op de uitvoering van het beleidsplan 2013-2016 zal in het voorjaar de eerste ronde van de Meerjarenregeling Architectuur, Vormgeving en E-cultuur plaatsvinden. Deadline hiervoor is 1 maart 2012, maar implentatie zal pas plaatsvinden vanaf 2012. Het SfA behandelt op de website ook veelgestelde vragen rondom de overgang naar het nieuwe cultuurfonds.

Voor een volledig overzicht van e-cultuurfondsen en subsidies, bekijk onze overzichtspagina.

Verslag: Bertan Selim

Share

Tags

Facebook comments